عناوين مطالب كلاس ICDL مربوط به شهرداري يزد - بلموت آفابت


عناوين مطالب كلاس ICDL مربوط به شهرداري يزد

دانشجويان محترم در ادامه مطلب ريز  مطالب كلاس ارائه شده است، ضمنا در زير يك جزوه پيشنهادي نيز خدمتتان ارائه مي گردد.

فايل جزوه پيشنهادي


زمان: 2018-05-20 19:00:07